arquitectura, disseny, i més
menu

Quasi coincidint amb el segon aniversari del RD 233/2013 de 5 d’Abril, que regula el Pla Estatal de Vivenda 2013-2016 amb diversos programes de subvencions, ens arriba la seua aplicació econòmica a l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

El passat 24 de Març la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va aprovar les ordres 7/2015 i 8/2015 destinades als programes de Suport a la Implantació del IAE.cv i de Rehabilitació Edificatòria respectivament. A aquest post parlarem del segon, les ajudes per a la redacció de l’Informe ens les reservem per al pròxim post al respecte.

La primera ronda d’ajudes està dotada amb 11.786.751€ i hi ha fins al 31 de Maig per a presentar les sol·licituds, el qual ens fa pensar que pocs immobles podran demanar-la, donat el breu plaç donat.

La quantia màxima de la subvenció és de 8.050€ per vivenda si es compleixen tots els requisits. Així, un edifici de 10 vivendes i 2 locals comercials disposaria de fins a 96.600€ (8.050 x 12) per a subvencionar actuacions de rehabilitació.

Altre límit situa el màxim subvencionable en el 35% del cost de l’actuació. Per tant, si aquest mateix edifici es rehabilitara amb un cost de 100.000€ tindria dret a 35.000€ dels 96.600 abans esmentats.

El programa diferencia tres tipus d’actuacions amb els seus propis límits atenent a diverses condicions:

  • Fins a 4.400€ per vivenda per a actuacions de conservació.
  • Fins a 5.500€ per vivenda per a millores de la qualitat i sostenibilitat.
  • Fins a 4.400€ per vivenda per a millores en accessibilitat.

Algunes de les condicions més importants per a poder accedir a aquestes ajudes son:

  • S’ha de comptar amb l’Informe d’Avaluació de l’Edifici.
  • Deu ser de tipología residencial col·lectiva
  • Construït abans 1981
  • Que el 70% estiga destinat a vivenda habitual.

Aquesta és una bona oportunitat per a escometre obres tan necessàries als nostres immobles amb una quantiosa subvenció, però hi ha que donar-se pressa per a poder presentar tota la documentació (IAE.cv inclòs) per a sol·licitar l’ajuda donat que el plaç és ben escàs. I la pròrroga o ampliació d’aquest programa donat el calendari electoral és tot un misteri.

imatge de TaxRebate.org.uk [CC BY 2.0], via Flickr

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditEmail this to someone

El primer benefici, i més evident, és que un tècnic qualificat en edificació visita l’edifici en qüestió i fa una revisió de l’estat de l’edifici.

No podem destacar prou la importància d’aquest fet. Sovint s’habiten edificis que ja han complit els 50 anys (inclús el centenar) i mai han sigut revisats per cap tècnic.
Si tenim en compte que l’EHE (Instrucció per al formigó estructural) fixa la vida útil de l’edifici entre els 50 i els 100 anys podem estar fent la primera revisió quan la vida útil de la nostra propietat comença a esgotar-se.

Açò suposa un risc important per a la construcció i per als habitants, donat que pot haver una degradació, observable o no per la propietat, que degenere en un col·lapse o danys propis i a tercers.

Amb l’obtenció del IAE.cv regularitzem legalment l’estat de l’edifici. Açò pot ser especialment important per a les assegurances, donat que un edifici ben conservat (certificat per tècnic competent) pot ser més econòmic d’assegurar. I arribat el moment de cobrir un dany propi o a tercers encara està per veure com responen les asseguradores quan un edifici sobrepassa els 50 anys i no ha complit amb la revisió corresponent.

L’IAE.cv proporciona també el Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici. Aquest inclou totes les vivendes contingudes al mateix i és vàlid per a poder llogar o vendre qualsevol d’elles. No cal que cada vivenda tinga el seu certificat, amb el de l’edifici és suficient.

A banda d’informar-nos sobre l’estat de conservació del nostre edifici, del seu nivell d’accessibilitat actual, i de la seua eficiència energètica, l’Informe d’Avaluació de l’Edifici és el document que ens obri les portes a totes les ajudes públiques per a conservació i millora de l’accessibilitat i eficiència de l’edifici. Sense registrar l’informe no podrem accedir a cap ajuda destinada a aquests aspectes.

Resumint, l’IAE.cv revisa el correcte estat del nostre immoble, certifica energèticament totes les vivendes que conté i és indispensable per a accedir a ajudes públiques.

imatge de Joanbanjo (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditEmail this to someone

Com passa amb tantes altres normes, la llei estatal fixa l’obligació de passar aquesta revisió a un grup molt concret d’edificacions; però la norma autonòmica amplia aquest grup i l’estén a un àmbit molt més ampli.

A l’àmbit estatal, la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes fixa al seu article 4 l’obligació d’obtindre l’informe als propietaris d’immobles ubicats en edificacions amb tipologia residencial de vivenda col·lectiva amb una antiguitat superior a 50 anys, en el termini màxim de cinc anys d’acord amb el calendari de la disposició transitòria primera.

Açò fixa aquesta obligació efectivament per a “blocs de vivendes” a partir dels seus 55 anys.

Al mateix article també estableix aquest informe com requisit previ indispensable per a poder accedir a qualsevol ajuda pública destinada a conservació, accessibilitat universal o eficiència energètica de l’edifici.

A la Comunitat Valenciana, però, la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP) amplia el seu àmbit d’aplicació a tota edificació catalogada o d’antiguitat superior a cinquanta anys al seu article 180.

Així, a la Comunitat Valenciana estan obligats a ser revisats tots els edificis, no sols els bloc de vivendes, que tinguen 50 anys o més, o estiguen catalogats. També suprimeix els 5 anys de gràcia que donava la llei estatal de forma que l’obligació és efectiva d’immediat.

Si eres propietari d’un edifici construït abans de 1965, o d’un que està catalogat, o vols accedir a ajudes públiques per a millores, ha de passar l’IAE.cv.

imatge de Panarria (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditEmail this to someone

El nou Informe d’Avaluació de l’Edifici de la Comunitat Valenciana (IAE.cv d’ara en avant) és una revisió que han de passar els edificis per a assegurar-se del seu estat de conservació. De forma anàloga a la ITV dels vehicles, és obligatori passar la revisió de l’edifici en complir aquest 50 anys, i s’ha de repetir cada 10 anys.

També és requisit indispensable per a sol·licitar qualsevol tipus d’ajuda o subvenció oficial destinada a conservació, eficiència energètica, o millora de l’accessibilitat; independentment de l’edat de l’edifici.

Aquestes revisions han de ser executades per tècnics competents en edificació (com és el nostre cas), i l’informe resultant s’ ha de registrar a l’autoritat autonòmica competent.

L’IAE.cv consta de tres parts:

1.- Informe de CONSERVACIÓ de l’Edifici, que recull els desperfectes i patologies visibles a l’edificació i la seua possible causa, i recomana si escau accions de reparació o rehabilitació.

2.- Avaluació de les condicions d’ACCESSIBILITAT universal dels elements comuns de l’edificació, i relació de millores raonables susceptibles d’executar a l’edifici.

3.- Inclou també el CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de l’Edifici, que avalua les característiques de l’edifici per tal de proporcionar una dada estimada del seu consum energètic.

I açò és, de manera molt resumida, el nou IAE.cv.

imatge de Cinthya novas (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditEmail this to someone