arquitectura, disseny, i més
menu

Quasi coincidint amb el segon aniversari del RD 233/2013 de 5 d’Abril, que regula el Pla Estatal de Vivenda 2013-2016 amb diversos programes de subvencions, ens arriba la seua aplicació econòmica a l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

El passat 24 de Març la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va aprovar les ordres 7/2015 i 8/2015 destinades als programes de Suport a la Implantació del IAE.cv i de Rehabilitació Edificatòria respectivament. A aquest post parlarem del segon, les ajudes per a la redacció de l’Informe ens les reservem per al pròxim post al respecte.

La primera ronda d’ajudes està dotada amb 11.786.751€ i hi ha fins al 31 de Maig per a presentar les sol·licituds, el qual ens fa pensar que pocs immobles podran demanar-la, donat el breu plaç donat.

La quantia màxima de la subvenció és de 8.050€ per vivenda si es compleixen tots els requisits. Així, un edifici de 10 vivendes i 2 locals comercials disposaria de fins a 96.600€ (8.050 x 12) per a subvencionar actuacions de rehabilitació.

Altre límit situa el màxim subvencionable en el 35% del cost de l’actuació. Per tant, si aquest mateix edifici es rehabilitara amb un cost de 100.000€ tindria dret a 35.000€ dels 96.600 abans esmentats.

El programa diferencia tres tipus d’actuacions amb els seus propis límits atenent a diverses condicions:

  • Fins a 4.400€ per vivenda per a actuacions de conservació.
  • Fins a 5.500€ per vivenda per a millores de la qualitat i sostenibilitat.
  • Fins a 4.400€ per vivenda per a millores en accessibilitat.

Algunes de les condicions més importants per a poder accedir a aquestes ajudes son:

  • S’ha de comptar amb l’Informe d’Avaluació de l’Edifici.
  • Deu ser de tipología residencial col·lectiva
  • Construït abans 1981
  • Que el 70% estiga destinat a vivenda habitual.

Aquesta és una bona oportunitat per a escometre obres tan necessàries als nostres immobles amb una quantiosa subvenció, però hi ha que donar-se pressa per a poder presentar tota la documentació (IAE.cv inclòs) per a sol·licitar l’ajuda donat que el plaç és ben escàs. I la pròrroga o ampliació d’aquest programa donat el calendari electoral és tot un misteri.

imatge de TaxRebate.org.uk [CC BY 2.0], via Flickr

El primer benefici, i més evident, és que un tècnic qualificat en edificació visita l’edifici en qüestió i fa una revisió de l’estat de l’edifici.

No podem destacar prou la importància d’aquest fet. Sovint s’habiten edificis que ja han complit els 50 anys (inclús el centenar) i mai han sigut revisats per cap tècnic.
Si tenim en compte que l’EHE (Instrucció per al formigó estructural) fixa la vida útil de l’edifici entre els 50 i els 100 anys podem estar fent la primera revisió quan la vida útil de la nostra propietat comença a esgotar-se.

Açò suposa un risc important per a la construcció i per als habitants, donat que pot haver una degradació, observable o no per la propietat, que degenere en un col·lapse o danys propis i a tercers.

Amb l’obtenció del IAE.cv regularitzem legalment l’estat de l’edifici. Açò pot ser especialment important per a les assegurances, donat que un edifici ben conservat (certificat per tècnic competent) pot ser més econòmic d’assegurar. I arribat el moment de cobrir un dany propi o a tercers encara està per veure com responen les asseguradores quan un edifici sobrepassa els 50 anys i no ha complit amb la revisió corresponent.

L’IAE.cv proporciona també el Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici. Aquest inclou totes les vivendes contingudes al mateix i és vàlid per a poder llogar o vendre qualsevol d’elles. No cal que cada vivenda tinga el seu certificat, amb el de l’edifici és suficient.

A banda d’informar-nos sobre l’estat de conservació del nostre edifici, del seu nivell d’accessibilitat actual, i de la seua eficiència energètica, l’Informe d’Avaluació de l’Edifici és el document que ens obri les portes a totes les ajudes públiques per a conservació i millora de l’accessibilitat i eficiència de l’edifici. Sense registrar l’informe no podrem accedir a cap ajuda destinada a aquests aspectes.

Resumint, l’IAE.cv revisa el correcte estat del nostre immoble, certifica energèticament totes les vivendes que conté i és indispensable per a accedir a ajudes públiques.

imatge de Joanbanjo (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Com passa amb tantes altres normes, la llei estatal fixa l’obligació de passar aquesta revisió a un grup molt concret d’edificacions; però la norma autonòmica amplia aquest grup i l’estén a un àmbit molt més ampli.

A l’àmbit estatal, la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes fixa al seu article 4 l’obligació d’obtindre l’informe als propietaris d’immobles ubicats en edificacions amb tipologia residencial de vivenda col·lectiva amb una antiguitat superior a 50 anys, en el termini màxim de cinc anys d’acord amb el calendari de la disposició transitòria primera.

Açò fixa aquesta obligació efectivament per a “blocs de vivendes” a partir dels seus 55 anys.

Al mateix article també estableix aquest informe com requisit previ indispensable per a poder accedir a qualsevol ajuda pública destinada a conservació, accessibilitat universal o eficiència energètica de l’edifici.

A la Comunitat Valenciana, però, la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP) amplia el seu àmbit d’aplicació a tota edificació catalogada o d’antiguitat superior a cinquanta anys al seu article 180.

Així, a la Comunitat Valenciana estan obligats a ser revisats tots els edificis, no sols els bloc de vivendes, que tinguen 50 anys o més, o estiguen catalogats. També suprimeix els 5 anys de gràcia que donava la llei estatal de forma que l’obligació és efectiva d’immediat.

Si eres propietari d’un edifici construït abans de 1965, o d’un que està catalogat, o vols accedir a ajudes públiques per a millores, ha de passar l’IAE.cv.

imatge de Panarria (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

El nou Informe d’Avaluació de l’Edifici de la Comunitat Valenciana (IAE.cv d’ara en avant) és una revisió que han de passar els edificis per a assegurar-se del seu estat de conservació. De forma anàloga a la ITV dels vehicles, és obligatori passar la revisió de l’edifici en complir aquest 50 anys, i s’ha de repetir cada 10 anys.

També és requisit indispensable per a sol·licitar qualsevol tipus d’ajuda o subvenció oficial destinada a conservació, eficiència energètica, o millora de l’accessibilitat; independentment de l’edat de l’edifici.

Aquestes revisions han de ser executades per tècnics competents en edificació (com és el nostre cas), i l’informe resultant s’ ha de registrar a l’autoritat autonòmica competent.

L’IAE.cv consta de tres parts:

1.- Informe de CONSERVACIÓ de l’Edifici, que recull els desperfectes i patologies visibles a l’edificació i la seua possible causa, i recomana si escau accions de reparació o rehabilitació.

2.- Avaluació de les condicions d’ACCESSIBILITAT universal dels elements comuns de l’edificació, i relació de millores raonables susceptibles d’executar a l’edifici.

3.- Inclou també el CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de l’Edifici, que avalua les característiques de l’edifici per tal de proporcionar una dada estimada del seu consum energètic.

I açò és, de manera molt resumida, el nou IAE.cv.

imatge de Cinthya novas (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons