arquitectura, disseny, i més
menu

El passat 28 de maig l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) va resoldre convocar un programa d’incentius en matèria d’energies renovables i biocarburants. Podeu consultar la Resolució completa o continuar llegint per a obtindre un breu resum.

De nou, els terminis son curts. Teniu fins al 19 de Juliol de 2015 per buscar tècnics, redactar els projectes, reunir tota la paperassa requerida, i sol·licitar-les. L’IVACE valorarà les sol·licituds per concurrència competitiva i resoldrà positivament per als projectes millor puntuats i que superen un mínim establert.

Aquest programa subvenciona a fons perdut fins al 65% del cost subvencionable del projecte per a particulars, xicotetes empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre. Les ajudes es reduïxen al 55% per a mitjanes empreses i al 45% per a la resta.

Els projectes a subvencionar (dins del territori de la Comunitat Valenciana) abastixen multitud de tipus d’actuacions dins dels següents grans grups d’ajudes que exposem amb la seua partida pressupostària assignada.

a) Energia solar tèrmica: 300.450 €.
b) Energia solar fotovoltaica aïllada o mixta eolicofotovoltaica aïllada: 90.000 €.
c) Energia eòlica aïllada: 20.000 €.
d) Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a estellat o empacat, plantes de fabricació de pèl·lets/briquetes i instal·lacions híbrides solar tèrmica/biomassa tèrmica: 750.000 €.
e) Biogàs tèrmic: 50.000 €.
f) Energia geotèrmica: 60.000 €.
g) Energia minihidràulica aïllada: 30.000 €.
h) Biocarburants: 100.000 €.

Si vos interessa vos convide a que entreu a la Resolució completa o ens consulteu per saber si l’actuació que penseu dur a terme és concretament subvencionable o no.

imatge de Jan.boedeker (Treball propi) [CC BY-SA 3.0], via la Wikimedia Commons

El passat 20 de Maig l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) va resoldre convocar un conjunt d’ajudes en matèria d’estalvi i eficiència energètica per a la industria i els edificis del sector terciari. Podeu consultar la Resolució completa o continuar llegint per a obtindre un breu resum.

Teniu fins al 30 de Juny de 2015 per a sol·licitar-les. Si, no és cap broma. Si voleu optar teniu menys d’un més per a buscar tècnics, redactar projectes i reunir tota la paperassa requerida.

El primer gran bloc de les ajudes va destinat al sector Industrial i està dotat amb 2.300.000€.

Els projectes podran rebre una ajuda de fins al 30% del seu cost amb un màxim de 100.000€. Les actuacions hauran de tindre un cost mínim de 10.000€ i acreditar un estalvi suficient d’energia.
Entren dins de les ajudes la substitució d’equips i instal·lacions d’il·luminació per altres més eficients, la millora de rendiment a equips no climàtics i la instal·lació de recuperadors de calor o sistemes de mesura i control del consum energètic.

El segon gran bloc de les ajudes va destinat als edificis de sector Terciari i està dotat amb 621.000€.

Les millores a instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i aigua calenta) que reduïsquen un 20% el consum amb un cost mínim de 6.000€ podran rebre una subvenció de fins a 100.000€ i el 30% del cost de l’actuació.

Les millores a instal·lacions d’il·luminació interior que reduïsquen un 30% el consum amb un cost mínim de 6.000€ podran rebre una subvenció de fins a 30.000€ i el 20% del cost de l’actuació.

I per últim, la implantació de sistemes de mesura, control i gestió del consum energètic que reduïsquen un 10% el consum amb un cost mínim de 3.000€ podran rebre una subvenció de fins a 30.000€ i el 30% del cost de l’actuació.

Així, si penses emprendre millores a l’eficiència energètica a la teua empresa, l’IVACE posa a al teua disposició fins a 100.000€ en ajudes, però el termini per a demanar-les acaba en Juny.

imatge de Nemigo (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

El passat 28 d’Abril de 2015, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme va aprovar la Resolució del IDAE que amplia el programa d’ajudes PAREER (No el confonguem amb el Pla Estatal de Vivenda, que és l’altra línia d’ajudes que ja hem comentat) i que aporta algunes novetats front a la seua versió anterior.

Per als que ja conegueu el programa PAREER, bàsicament amplia els fons i els fa conjunts per a les quatre línies de subvencions; compatibilitza les ajudes amb les del Pla Estatal de Vivenda, abans incompatibles; prorroga els terminis i presenta noves quanties a atorgar-se; i s’adreça a un grup més ampli d’edificacions, no sols vivendes.

Per als que no, tractaré d’explicar-lo de zero i no avorrir-vos massa.

El nou programa PAREER-CRECE està destinat a incentivar econòmicament la rehabilitació energètica integral d’edificis. Que no vos espante el terme “integral”, vol dir que hi ha que actuar sobre el conjunt de l’edifici, no sols una vivenda; però pot ser una actuació que canvie sols les finestres, o un tipus concret de façana.

Aquest nou tram del programa contempla 200M € d’ajudes a repartir fins al 31 de Desembre de 2016 per concurrència, que vol dir que el primer que els demane de’ls endú.

Anem al cor del programa: les ajudes.

El PAREER-CRECE ofereix subvencions fins al 90% (si, heu llegit bé) del cost elegible de la rehabilitació. D’aquest 90%, depenent de l’actuació hi ha una part que és una ajuda directa en forma de diners. La resta, fins a completar el 90% màxim es pot donar amb préstecs reembossables a 12 anys (1 de carència) a un tipus d’interès d’euribor +0% (molt barat).

Si l’actuació es de Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica (façanes, sostres i finestres principalment), la subvenció directa base es d’un 30% del cost, però pot ser ampliada fins al 80% per criteris socials, d’eficiència i si l’actuació es integrada (recordem que el Pla Estatal de Vivenda fixa un màxim del 35% de l’actuació, per a comparar)

Si Millora l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, la subvenció directa base es d’un 20%, i pot ser ampliada fins al 60% per criteris d’eficiència i d’implantació d’un sistema de monitorització d’us de l’energia.

Si substituïm l’energia convencional per biomasa a les instal·lacions tèrmiques, la subvenció directa base es d’un 25% del cost, i pot ser ampliada fins al 40% per criteris socials i si l’actuació es integrada.

I si la substituïm per energia geotèrmica, la subvenció directa base es d’un 30% del cost, i pot ser ampliada fins al 55% per criteris socials i si l’actuació es integrada.

En resum, si et planteges millorar l’eficiència energètica del teu edifici, l’IDAE pot subvencionar-te fins al 90% del cost de l’actuació en ajudes directes i préstecs favorables.

imatge de Jcvasc~commonswiki [Public domain], via Wikipedia

Quasi coincidint amb el segon aniversari del RD 233/2013 de 5 d’Abril, que regula el Pla Estatal de Vivenda 2013-2016 amb diversos programes de subvencions, ens arriba la seua aplicació econòmica a l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

El passat 24 de Març la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va aprovar les ordres 7/2015 i 8/2015 destinades als programes de Suport a la Implantació del IAE.cv i de Rehabilitació Edificatòria respectivament. A aquest post parlarem del segon, les ajudes per a la redacció de l’Informe ens les reservem per al pròxim post al respecte.

La primera ronda d’ajudes està dotada amb 11.786.751€ i hi ha fins al 31 de Maig per a presentar les sol·licituds, el qual ens fa pensar que pocs immobles podran demanar-la, donat el breu plaç donat.

La quantia màxima de la subvenció és de 8.050€ per vivenda si es compleixen tots els requisits. Així, un edifici de 10 vivendes i 2 locals comercials disposaria de fins a 96.600€ (8.050 x 12) per a subvencionar actuacions de rehabilitació.

Altre límit situa el màxim subvencionable en el 35% del cost de l’actuació. Per tant, si aquest mateix edifici es rehabilitara amb un cost de 100.000€ tindria dret a 35.000€ dels 96.600 abans esmentats.

El programa diferencia tres tipus d’actuacions amb els seus propis límits atenent a diverses condicions:

  • Fins a 4.400€ per vivenda per a actuacions de conservació.
  • Fins a 5.500€ per vivenda per a millores de la qualitat i sostenibilitat.
  • Fins a 4.400€ per vivenda per a millores en accessibilitat.

Algunes de les condicions més importants per a poder accedir a aquestes ajudes son:

  • S’ha de comptar amb l’Informe d’Avaluació de l’Edifici.
  • Deu ser de tipología residencial col·lectiva
  • Construït abans 1981
  • Que el 70% estiga destinat a vivenda habitual.

Aquesta és una bona oportunitat per a escometre obres tan necessàries als nostres immobles amb una quantiosa subvenció, però hi ha que donar-se pressa per a poder presentar tota la documentació (IAE.cv inclòs) per a sol·licitar l’ajuda donat que el plaç és ben escàs. I la pròrroga o ampliació d’aquest programa donat el calendari electoral és tot un misteri.

imatge de TaxRebate.org.uk [CC BY 2.0], via Flickr